ODAWARA ART FOUNDATION

Ningyo Joruri Bunraku Puppet Play Futari Sambaso To celebrate the opening of Izu Photo Museum Performance Ended

Date: Saturday, October 24, 2009
Venue: Clematis no oka

Outline

Ningyo Joruri Bunraku Puppet Play
Futari Sambaso
To celebrate the opening of Izu Photo Museum

Date: Saturday, October 24, 15:00
Venue: Clematis no oka, Shizuoka

Organized by Izu Photo Museum
Produced by Odawara Art Foundation
In corporation with Gallery Koyanagi

Cast:
Sakihodayu Toyotake
Yoshihodayu Toyotake
Seijiro Tsurusawa
Seishiro Tsurusawa
Seiki Tsurusawa
Seijo Tsurusawa
Kanjuro Kiritake
Seijuro Toyomatsu
Ichisuke Yoshida
Kanichi Yoshida
Minoshiro Yoshida
Minotsugu Yoshida
Kanjiro Kiritake
Tamahiko Yoshida
Tosha Suiho
Circle of Taimei Mochizuki
Tamekatsu Mochizuki
Tameyuki Mochizuki